SOUSTŘEDĚNÍ S ARGENTINOU 2008

III. ročník soustředění s argentinou a dalšími nejen molosskými plemeny

organizátor akce a výcvikář: Roman Zelenka
figurant: Tomáš Chlíbec
partneři akce: PURINA PRO PLAN, 4DOGS.CZ

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Ve dnech 20.-24.8.2008 se uskutečnil v pořadí 3. ročník SOUSTŘEDĚNÍ S ARGENTINOU, a to v kempu Červená stráň v obci Mšec. Tento kemp hostil již minulý ročník a opět se ukázal být ideální volbou pro akci, jíž se má zúčastnit bezmála 30 argentinských dog. Poloha v rekreační oblasti s dobrým okolím pro venčení, dostatečně velká tréninková plocha i jídelna, sloužící také pro přednášky a videoprojekce, možnost pohybu psů ve všech prostorách i restaurační zařízení zajišťující občerstvení, to vše spolu s ochotou ubytovat v poslední době nepříliš populární plemeno hovoří samo za sebe. Termín konání byl zvolen s ohledem na další kynologické akce a po apelacích účastníků minulých ročníků bylo trvání prodlouženo z pouhého víkendu na celé 4 dny, s příjezdem ve středu odpoledne a odjezdem v neděli po obědě.

ÚČASTNÍCI
Akce se zúčastnilo celkem 24 psů, z toho 9 psů ze Slovenska a pouze jeden pes z řad „nemolosských“ plemen, malý knírač. Milým překvapením byla účast 3 psů argentinské dogy bez PP, která svědčí o tom, že Soustředění není výhradně chovatelskou akcí a nalézá své příznivce i v řadách širší veřejnosti. Každému zúčastněnému psovi bylo přiděleno startovní číslo a každé zúčastněné osobě udělen statut člena „Klubu přátel argentinské dogy“. Celkovým počtem 31 osob byla plně obsazena kapacita kempu i programu.

PROGRAM
Program byl předem připraven a naplánován do poslední minuty a byl rozdělen do dvou částí - na přednášky a teoretickou přípravu a samotný trénink. Tyto dvě části se vzájemně prolínaly a navazovaly na sebe tak, aby byl zajištěn psům dostatečný odpočinek. Všechny přednášky i teoretická příprava na následné výkony se uskutečnily v jídelně kempu, trénink potom dle typu na přilehlém fotbalové hřišti, nedalekém poli a ve starém lomu u sousední obce. Před každou část tréninku byla zařazena již zmíněná teoretická příprava, kde byly detailně rozebrány požadované cviky a jejich metodika. Velkým pomocníkem byly také videoukázky, které doplňovaly jednotlivé přednášky. Dále byly do programu zařazeny videoprojekce denních prací, které byly promítány vždy po večeři a spolu s komentářem Romana Zelenky pomohly psovodům lépe vidět vlastní chyby a následně je napravovat.

PŘEDNÁŠKY
Po zahájení Soustředění proběhla přednáška na téma ETOLOGIE, kde byly vysvětleny základní principy chování psa domácího. V souvislosti s výcvikem a přípravou na trénink se hovořilo nejprve o ZÁKLADNÍCH VÝCVIKOVÝCH METODÁCH A MOTIVACI PSA, dále o POVELOVÉ TECHNICE a v jednotlivých přípravných blocích již byly rozebírány konkrétní POVELY a jejich METODIKA. Témata dalších přednášek byla zvolena s ohledem na často diskutované problémy související s argentinskými dogami a na zájem chovatelů: ZATĚŽOVÁNÍ MLADÝCH PSŮ A FORMY ZÁTĚŽE a POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH VÝCVIKOVÝCH OBOJKŮ.

VÝCVIK
Výcvik byl zaměřen na tři oblasti, a to na POSLUŠNOST, jejíž součástí bylo i VYSTAVOVÁNÍ, OBRANU a PACHOVÉ PRÁCE.

Poslušnost
Nejvíce prostoru bylo v programu věnováno poslušnosti. Ve čtvrtek odpoledne byla v první části výcviku zaměřena na základní povely, tedy chůzi u nohy, cviky u nohy a přivolání, ve druhé výcvikovém bloku potom na odložení a odložení za pochodu. V každé části tréninku cvičili psovodi se psem individuálně, nikoliv skupinově, což bylo velmi dobré řešení vzhledem k tomu, že se účastnili jak zkušení psovodi s dospělými psy, tak i úplní začátečníci a štěňata. K výcviku se nastupovalo v pořadí podle startovních čísel a veškeré výkony byly ihned komentovány výcvikářem a případné chyby napravovány. Další část nácviku poslušnosti byla zařazena na sobotní ráno a každý psovod zde měl dvouminutový časový limit pro předvedení vlastních tréninkový metod ostatním psovodům. Začínající psovodi a štěňata spolu s nezkušenými psy zde předváděli pokroky, ke kterým v průběhu Soustředění bezesporu došlo, zejména u samotné ovladatelnosti psů. Na ranní poslušnost měl původně navazovat nácvik vystavování, ale kvůli dešti byl program přerušen a pokračovalo se až po flexibilně zařazené přednášce. Nácvik vystavování proběhl v duchu výstavy, což bylo dobrou zkušeností pro mladé začínající psy a „starou známou“ pro početné řady již výstavně oceněných jedinců. Nejprve přišla na řadu společná třída pro štěňata a dorost (všechny třídy byly posuzovány bez rozdílu pohlaví), kde se velmi dobře předvedli psi do devíti měsíců věku. Následovala třída mladých a poté třída otevřená, do které byla sjednocena všechna dospělá zvířata. Ve všech těchto tréninkových třídách proběhlo klasické posouzení psa v postoji i pohybu, dále kontrola chrupu a stavby těla prohmatáním. Z hlediska poslušnosti se tedy jednalo o nácvik povelů vstaň, stůj a zůstaň a také o ovladatelnost psa a schopnost psovoda se psem správně manipulovat.

Obrana
Pro velký zájem byla tento rok věnována velká část programu také nácviku obrany. Tato disciplína přišla poprvé na řadu v pátek dopoledne, a to formou tzv. kruhové obrany. Přítomné „startovní pole“ bylo rozděleno do svou skupin, které se dvakrát vystřídaly. Skupiny byly pro klasickou kruhovou obranu relativně veliké, dlouho se tedy čekalo, ale zde se jednalo zejména o rozvinutí zájmu o figuranta převážné většiny nezkušených psů. Proto také byly skupiny vytvořeny tak, aby se v každé z nich nacházelo několik zkušených jedinců, jejichž chování bylo velkou podporou a dobrou ukázkou ostatním. Byla tedy využita napodobovací metoda výcviku, a nutno říci, že velmi úspěšně. Pohled na dvě desítky rozštěkaných argentinských dog zaměřených na jediný cíl byl vskutku impozantní. Další část obrany, tentokrát již individuální, byla na programu v sobotu odpoledne a trvala téměř 3 hodiny, a to zejména díky perfektní práci zkušeného figuranta, který si s každým psem skutečně tzv. vyhrál. Na jedné straně byl schopen velmi citlivě pracovat se psy, kteří o obranu a osobu figuranta nejevili vůbec zájem, případně se projevovali až bázlivě, a na stranu druhou předvedl výbornou akci se zkušenými obranáři. Nejočekávanější pasáž obran však přišla na řadu až v sobotu po večeři, kdy se úderem půl desáté přemístili všichni účastníci do blízkého opuštěného lomu na noční obranářské práce. V první polovině nočního programu vyhledávali psi, resp. psovodi, ukrytou osobu, ve druhé potom následoval přepad psovoda figurantem v ringo obleku. K vyhledávání ukryté osoby byli psovodi se psy vypouštěni dle startovních čísel po jednom a v přiměřeném odstupu byli doprovázeni výcvikářem, který kontroloval práci a jemuž se hlásil nález osoby v případě, že ji pes neavizoval dostatečně sám. Psovodi zde nemohli pouze spoléhat na to, že pes se rozštěká, když zaznamená ukrytou osobu (figurant ležící cca 4 metry od cesty ve křoví), ale museli s ním aktivně spolupracovat, povzbuzovat ho a správně rozeznat signály, jež svým chováním vysílá. Do druhé části nočních prací byli psovodi opět vysíláni stejným systémem a do stejného terénu, tedy na cestu, která vedla do kopce a byla z jedné strany ohraničená lesem a ze druhé příkopem a křovím. I zde byla nutná dobrá spolupráce psovoda se psem, aby nedošlo k neúmyslnému zadržení v případě, že pes zaútočí na figuranta a psovod nedostatečně či pomalu zareaguje. Tyto práce probíhaly zhruba do půl jedné v noci a po celou dobu je provázela velmi příjemná atmosféra v „základním táboře“ u zaparkovaných vozů, kde bylo slyšet vzrušené diskuze psovodů o právě nabytých nových zkušenostech, porovnávání výkonů, gratulace i smích nad vlastním neúspěchem.

Pachové práce
Pachovým pracím bylo věnováno páteční odpoledne a kvůli velkému počtu účastníků a s tím související potřebou dostatečného prostoru bylo opět třeba se přemístit auty, pouze však na několik kilometrů vzdálené pole. Zde byly vytvořeny skupinky 4-5 psovodů, kteří stopu nejprve postupně našlapali a ve stejném pořadí následně vypracovali. Všechny stopy byly tréninkové, rovné, relativně krátké v závislosti na věku a zkušenostech psů, nenechávaly se příliš zestárnout a byly vypracovávány jednotlivě a v klidu za asistence vycvikáře. Rozdíly ve výkonech zde byly velké a zejména někteří mladí psi velmi překvapili svou chutí stopu vypracovat i přesností, s jakou to provedli.

MILÁ NÁVŠTĚVA
V pátek večer poctil účastníky Soustředění svou nečekanou návštěvou jeden z prvních chovatelů argentinské dogy v ČR pan Jaroslav Kuttenberg, CHS HALTRAVA, i s jedním ze svých velmi úspěšných psů DIEGEM HALTRAVOU. Jeho přítomnost vzbudila veliké nadšení a okamžitě se rozproudila diskuze o historii chovu v Čechách a na Slovensku a o současném vývoji a trendech.

BODOVÁNÍ
Novinkou tohoto ročníku bylo bodování výkonů psů i psovodů v průběhu celého Soustředění a na jeho základě určení vítězů jednotlivých kategorií. Do hodnocení byli zahrnuti všichni účastníci bez rozdílu věku a stupně vycvičenosti psů a bylo proto použito velmi specifického systému bodování, ve kterém bylo zohledněno velké množství faktorů ovlivňujících výkon psa i psovoda. Kromě úrovně vypracování jednotlivých disciplín byla bodována například i motivace psa psovodem, ochota psa spolupracovat a reagovat na podněty psovoda, vztah se psem a podobně. Tento systém hodnocení se ukázal být velmi transparentním a neupřednostňujícím vycvičené psy oproti nezkušeným a mladým.

Jednotlivé kategorie byly bodovány následovně:

NEJOVLADATELNĚJŠÍ PES
poslušnost 1. část (čtvrtek)
- celková ovladatelnost psa
- chůze u nohy
- cviky u nohy
- přivolání
poslušnost 2.část (čtvrtek)
- celková ovladatelnost psa
- odložení/odložení za pochodu
poslušnost 3. část (sobota)
- celková známka za výkon psa ve volné sestavě
vystavování (sobota)
- ovladatelnost psa
- pohyb psa
- postoj
- kontrola chrupu
- kontrola stavby těla
(v oddílu vystavování se nejednalo o posouzení exteriérových kvalit psa, ale o jeho schopnost zvládnout požadované povely a manipulaci)

NEJLEPŠÍ PSOVOD
poslušnost 1. část (čtvrtek)
- manipulace se psem
- povelová technika
- motivace psa
- vztah se psem
poslušnost 3. část (sobota)
- celková známka za výkon psovoda ve volné sestavě
vystavování (sobota)
- manipulace se psem
- pohyb se psem
- postavení psa
- souhra psovoda se psem
obrana individuální (sobota)
- manipulace se psem
- podpora psa
- souhra se psem

NEJLEPŠÍ OBRANÁŘ
obrana individuální (sobota)
- reakce psa
- zájem o figuranta
- ovladatelnost
- zákus
noční obranářské práce (sobota)
- vyhledání ukryté osoby
- ochrana psovoda při přepadu

V každé části bodování všech kategorií bylo možné získat za jednotlivé výkony maximálně 10 bodů.

VÍTĚZOVÉ
Pořadí v jednotlivých kategoriích bylo určováno na základě průběžného sčítání bodů a po čtvrtečních výkonech v poslušnosti vypadalo takto:

NEJOVLADATELNĚJŠÍ PES
1. ALONSO CHARISMATIC
2. FALCO FEIRA DE SANTA
3. ESO BLANSKÝ LES / ELECTRA PORUBZSKÝ PIERROT

NEJLEPŠÍ PSOVOD
1. HANA ŠINDELKOVÁ
2. NELLI KRAJINOVÁ
3. EVA RIPPLOVÁ

Velmi milým překvapením bylo, že v obou těchto kategoriích dělili od sebe jednotlivé psy a psovody pouze jeden či dva body nebo dokonce docházelo k bodové shodě a u hodnocení psovodů se pod prvními třemi místy ve velmi těsném závěsu drželi další, např. EVA PASTUCHOVÁ, LUBOŠ OSLANEC nebo BIBIANA CHMELOVÁ.

Ke čtvrtečním výsledkům a bodovaným kategoriím v pátek přibylo průběžné bodování kategorie NEJLEPŠÍ OBRANÁŘ a pořadí v ní:
1. BELÉN CHARISMATIC
2. DIESTRO EL DIEGO BLANSKÝ LES
3. ELECTRA PORUBZSKÝ PIERROT

Šestiměsíční BELÉN CHARISMATIC se dostal v tomto průběžném bodování před starší a zkušenější psy díky velmi silně rozvinutému kořistnickému pudu a pěknému plnému zákusu, ale první pozici se mu v dalších částech obrany nepodařilo udržet, protože má veliké problémy s ovladatelností, a to nejen při obraně, což velmi kazí celkový dojem z výkonu.

A konečné pořadí bylo zveřejněno až v neděli dopoledne po sečtení bodů za sobotní výkony:

NEJOVLADATELNĚJŠÍ PES
1. ALONSO CHARISMATIC
2. FALCO FEIRA DE SANTA
3. BRONCA CHARISMATIC

NEJLEPŠÍ PSOVOD
1. HANA ŠINDELKOVÁ
2. EVA RIPPLOVÁ
3. LUBOMÍR OSLANEC

NEJLEPŠÍ OBRANÁŘ
1. DIESTRO EL DIEGO BLANSKÝ LES
2. BELÉN CHARISMATIC
3. CALFU CHIQUITA BLANSKÝ LES


ALONSO CHARISMATIC tedy udržel své vedení v kategorii nejovladatelnější pes, kterého se ujal už po prvním dnu. Tento pes právem získal nejvyšší počet bodů, protože je to vyrovnaný zkušený jedinec, který zbytečně nechybuje a při práci se soustředí výhradně na výkon a svého psovoda, se kterým tvoří výjimečně sehranou dvojici. Druhou pozici průběžného bodování obhájil i FALCO FEIRA DE SANTA, silný a vyrovnaný pes, který je perfektně zvládnutý. A na třetí příčku této kategorie se posunula 6,5 měsíční fena BRONCA CHARISMATIC, která zabodovala zejména ochotou spolupracovat se svou čtrnáctiletou psovodkou a reagovat na její podněty. Až tato mladá dvojice posbírá více zkušeností, jistě o nich ještě uslyšíme.

Rovněž v kategorii nejlepší psovod se první místo průběžného bodování nezměnilo, hladce si ho udržela HANA ŠINDELKOVÁ, která se práci se psy věnuje již dlouhou dobu a její zkušenosti zde byly velkou výhodou.

A v kategorii nejlepší obranář se před již zmíněného Beléna Charismatic posunul v konečném součtu bodů DIESTRO EL DIEGO BLANSKÝ LES, jehož zájem o figuranta, povaha a ovladatelnost, byly na nejvyšší úrovni ze všech zúčastněných.

DIPLOMY A CENY
Vítězové tří vypsaných bodovaných kategorií získali cenu v podobě 15kg balení PURINA PRO PLAN Adult Large Athletic a diplomy pro nejovladatelnějšího psa, nejlepšího psovoda a nejlepšího obranáře. Všichni zúčastnění potom diplom za účast a dárkovou tašku PRO PLAN, která obsahovala hrneček, fotbalový míč, tužky a vzorky granulí.

PARTNEŘI AKCE
Akci svým partnerstvím zaštiťovala, stejně jako předešlé ročníky, společnost Samohýl, a.s., výhradní distributor krmiv PURINA PRO PLAN pro ČR, která věnovala ceny pro vítěze bodovaných soutěží a hodnotné dárky pro každého účastníka Soustředění. Druhým partnerem akce byl tento rok internetový obchod 4DOGS.CZ.


A závěrem slovo organizátora Romana Zelenky: „Jsem nadšený, že jsme se na letošním Soustředění sešli v takovém počtu, protože pro mou další práci je zájem ostatních „dogueros“ o práci se psy rozhodující, lepší motivaci neznám. A přátelská atmosféra, v jejímž duchu celé Soustředění proběhlo, je opravdovým zadostiučiněním.“